«Halkyň Arkadagly zamanasy»

Babadaýhan etrap merkezi kitaphanasynyň Neşirleri saklamak we okyjylara hyzmat etmek bölüminiň guramagynda Bilim bölüminiň «Eýjejik» atly 1-nji çagalar bagynda «Ertekiler dünýäsine syýahat» ady bilen körpeje okyjylaryň gatnaşmagynda gürrüňdeşlik geçirildi. Çagalary terbiýelemekde ertekileriň orny barada gyzykly gürrüňler berildi. Kitaphana täze gelen kitaplardan sergi gurnaldy.