«Halkda Hakyň ady bar»

Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen 2022-nji ýyl şanly dabaralara beslenip geldi. Türkmeniň şirin owazly milli şirwana dutary ÝUNESKO-nyň Bütindünýä Maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi. Bu bolsa biziň mähriban halkymyzyň buýsanjynyň hasda arşa galmagyna getirdi. Hormatly Prezidentimizi we bütin türkmen halkymyzy dünýä ýaň salan hoş habar bilen gyzgyn gutlaýarys.