“ Halkyň Arkadagly Zamanasy “

“ Halkyň Arkadagly Zamanasy “ şygary astynda geçýän şu ýylda zenanlaryň ajaýyp baýramyna bagyşlanan dabaraly çäreler aýratyn many- mazmuna eýerdir. Zenanlardan ylham alyp döredilenleri sanap geçmek halkyň , ýurdyň taryhyny beýan etmegi aňladar. Hawa kalplary heýjana salýan ýazyň hoştap howasy, täzeden jan giren tebigatyň heýjany, şadyýan saýraşýan guşlaryň owazy diýermiň, bularyň bary birigip, bize ýazyň gelendigini buşlaýar. Ýazda ütgeşik ýakym bar. Ol diňe bir biziň bedenimizi ýylatman , eýsem, kalbymyzy hem ýyladýar. Ýazyň gözelligi aňyrsyna - bärsine göz ýetmeýän ýaşy ýaýlalarynada , gök asmanyň ýüzine asuda ýüzip barýan ötegçi bulutlarda, bir demde dünýäni su sil etýän, ýaz ýagmyryndan son çykýan nurly güneş , Mähriban Enelerimiz gelin gyzlarmyzyň nurly ýylgyryşlaryna meňzeýär. Ynha bu gün hem Babadaýhan etrabynyň Medeniýet merkezinde “ Ýörelgesi edep göreldesi mekdep” atly dabaraly çäre geçirildi dabaranyň dowmaynda , Mährem Enelere gelin gyzlara hormat goýan mähriban Arkadagymyza sagbolsunlaryny aýtdylar.