Çagalary goramagyň halkara güni

Şu gün Çagalary goramagyň halkara güni welaýatymyzda ýatda galyjy dabaralara beslenip, egsilmez ruhubelentlikde bellenilip geçildi. Änew şäherindäki “Buýsanç” çagalar medeni-dynç alyş merkezindäki tomaşalar has-da täsirli boldy. Bu gözel künjek welaýat derejesindäki dabaralaryň esasy merkezine öwrüldi. Welaýat häkimliginiň, welaýat Medeniýet müdirliginiň, welaýat Baş bilim müdirliginiň, jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramagynda günüň saba-säherinden ýaýbaňlandyrylýan baýramçylyk dabarasy diýseň köp adamly boldy. Kalby joşgundan pürepür bagtyýar çagalaryň şadyýan çykyşlary dabara ruhubelentlik goşdy. Welaýatyň çagalar döredijilik toparlarynyň medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada giň gerim berlen aýdym-sazlary, tanslary diňe bir ýaş nesliň däl-de, ol ýere ýygnanan ata-eneleriň, bilim işgärleriniň we beýleki köp sanly myhmanlaryň göwnüni ganatlandyrdy. Joşgunly çykyşlarda barha özgerýän ata Watanymyzyň eşretli durmuşymyzyň, bagtyýar çagalygyň waspy buýsançly beýanyny tapdy. Bagtyýar ýaş nesliň wekilleri merkeziň çägindäki dürli öwüşginli tomaşalardan ruhy lezzet aldylar. Merkezdäki dürli görnüşli oýun atraksionlarynyň we meýdançalaryň, ýokary derejede enjamlaryň çagalaryň ygtyýaryna berilmegi olaryň toý keýpiçaglygyny belende göterdi.