«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Hormatly Prezidentimiziň Mähriban Arkadagymyzyň 2021-nji ýyly «Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip atlandyrmagy bilen Bäherden etrap medeniýet bölüminiň medeniýet merkezinde iş meýilnamasy esasynda «Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly mynasybetli aýdym-sazly medeni çäre geçirildi. Bäherden etrap medeniýet merkezi kitaphanasy Hormatly Arkadagymyzyň keramatly kitaplaryndan,dürli pudaklaýyn eserlerden sergi gurnaly. Bäherden etrap medeniýet merkezi kitaphanasynyň kitaphanaçysy Gülbahar Gummadowa «Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyna özüniň ýürek buýsançlaryny goşgy setirleri bilen beýan etdi. Bäherden etrap medeniýet merkeziniň sazly- Bäherden halk toparynyň sazandalary saz çalmagynda we halk-saz gurallary toparynyň aýdymçylary Hormatly Prezidentimiziň medeniýet we sungat işgärlerine şeýle mümkinçilikleri döredip berendigi üçin köp-köp sagbolsun aýdyp, döwletimiziň ösüşleri barada hem-de syýasy we halk aýdymlar bile çykyş etdiler.