«Halkyň Arkadagly zamanasy»

Berkarar döwletimiziň Täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “Halkyň Arkadagly Zamanasy” ýylynda Ahal welaýatynyň höwesjeň çagalarynyň arasynda “Garaşsyz Watanym bar bagtly geljegim bar” atly bäsleşiginde Tejen etrabynyň Oba medeniýet öýleriniň arasynda geçirilen “Garaşsyz watanym bar bagtly geljegim bar” atly bäsleşikde biziň hem Döwletli oba medeniýet öýünde aýdym-saz gurnagynyň ýaş çeper höwesjeňleri çykyş etdiler. Äsleşik diýseň gyzykly geçdi, onda Watanymyzy Hormatly Prezidentimizi, Arkadagymyzy wasp edip çykyş etdiler. Şular ýaly bäsleşikleri döredip ýaş çeper höwesjeňleri ýüze çykarmaga rugsat beren Hormatly Prezidentimize Arkadagly Serdarymyza köp sagbolsunymyzy aýdýarys. Arkadagly Serdarymyzyň jany sag, ömri uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowaç bolsun.