Dabaraly çäre

Kaka etrap Medeniýet bölüminiň şeýle hem etrap häkimliginiň gurnamagynda Kaka etrabynyň pagta meýdanynda daýhanlaryň medeniýetli dynç almaklary mynasybetli “Armaweriň daýhanlar” atly dynç alyş dabarasy geçirildi. Geçirilen bu çärede Medeniýet bölüminiň aýdym-saz döredijilik topary özleriniň aýdym-sazly çykyşlary bilen dabara gatnaşyjylarda ajaýyp ýatlama galdyrmagy başardylar. Dabarada işine ökde, ezber daýhanlar aýratyn sowgatlar bilen tapawutlandyryldy. Şeýle hem olara işlerinde mundan beýläk hem uly üstünlikler arzuw edildi. Dabara guramaçylykly işjeň ýagdaýda geçirildi.