Okuwçylar baý ta¬ry¬hy gymmat¬lyk¬lar bi¬len ta¬nyş¬dy¬lar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen badalga berlen Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ykdysadyýeti, syýasaty, medeniýeti, ylym-bilim ulgamyuly ösüşlere beslenýär. Halkymyzyň öz ösüşinde täzeden-täze sepgitleri eýelemegi bilim ulgamynyň öňünde hem gaýragoýulmasyz wezipeleri goýýar. Şol wezipeleriň iň möhümlerinden biri hem eziz Watanymyza, mähriban Prezidentimize wepaly döwrebap bilim alan, ýokary ahlaklylyk ýörelgelerine laýyk terbiýeli ýaş nesli terbiýelemekdir. Watanymyza, mähriban Prezidentimize wepalyterbiýeli ýaş nesli terbiýelemekde okuwçylar bilen köp sanly taryhy ýadygärliklere, taryhy, ülkäni öwreniş, mekdep muzeýlerine okuw gezelençleriniň guralmagynyň we toparlarda işlemegiň ähmiýeti uludyr. “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” atly ýylynyň dowamynda geçiriljek çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe medeni mirasymyzy öwrenmek we ýaşlaryň arasynda giňden wagyz etmek maksady bilen Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy” adyndaky Milli “Ak bugdaý” muzeýine welaýatyň Ak bugdaý etrabynyň 10-11-nji synp okuwçylarynyň gatnaşmagynda “Ak bugdaý” muzeýiniň “Arheologiýa”, “Etnografiýa” we “Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri” bölümlerine syýahatlar gurnaldy.Sy¬ýahat¬da ýaş¬lar mu¬zeý¬de sak¬la¬nyl¬ýan baý ta¬ry¬hy gymmat¬lyk¬lar bi¬len ta¬nyş¬dy¬lar. Ata-ba¬ba¬la¬ry¬my¬zyň baý eke¬ran¬çy¬lyk däp¬le¬ri¬ni, ga¬dy¬my Änew top¬ra¬gy¬nyň buýsanç¬ly geç¬mi¬şi¬ni be¬ýan ed¬ýän ta¬pyn¬dy¬lar, gym-mat¬ly mag¬lu¬mat¬lar ýaş¬lar¬da uly tä¬sir gal¬dyr¬dy. Mu¬ze¬ýeýa¬kyn¬da ge¬lip gow¬şan ta¬pyn¬dy¬la¬ra gy¬zyklan¬ma has ýo¬ka¬ry bol¬dy.Mu¬zeýhü¬när¬men¬le¬ri tä¬ze ta¬pyn¬dy-lar ha¬kyn¬da ýaş¬la¬ra gy¬zyk¬ly gür¬rüň ber¬di¬ler. Bu bol¬sa sy¬ýa¬ha¬ta gat¬na¬şan okuwçylarda ýa¬kym¬ly duý¬gu¬la¬ry döredip, ruhlaryny galkyndyrdy.Taryhy, ülkäni öwreniş muzeýler Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründetäze many-mazmun bilen baýlaşyp, ýaş nesli terbiýelemekde görelde mekdebi bolup hyzmat edýär.