Ahal welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi boýunça 2021-nji ýylyň 02-nji fewralynda geçirilen okuw türgenleşik sapagy barada

Hormatly Prezidentimiziň parasatly we öňdengüjilikli ýolbaşçylygynda Ahal welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligiň garamagyndaky Bäherden etrabynyň sport mekdebinde ösüp gelýän ýaş nesillerimiziň saglygyny berkitmek hem-de olary ýurdumyzda bedenterbiýäni we köpçülikleýin sporty ösdürmekde türkmen sportuny dünýä derejesine çykarmakda ýaşlaryň arasynda bedenterbiýäni we sporty giňden wagyz etmek şeýle-de ýaş nesillermiziň, beden taýdan sagdyn, ruhubelent bolup ýetişmekleri üçin yzygiderli işler alynyp barylýar. Ýurdymyzda “Türkmenistanyň sport we ýaşlar syýasaty ministirligi tarapynda meýilleşdirilen sport çärelerin, okuw-türgenleşik sapaklaryny we ýygnanşyklaryny geçirmegiň wagtlaýyn” tertibine laýyklykda türkmen Milli oýunumyz bolan küşt boýunça sport mekdebiniň binýadynda okuw-türgenleşik sapaklary uly depginde alynyp barylýar. Türgenleşik sapaklaryna gatnaşýan türgenler ýurdymyzda geçiriljek döwlet we halkara ýaryşlaryna ýaryşlara taýýarlyk görýärler.