Şährihaýbar ýadygärligi

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň baý durmuş tejiribesi esasynda toplanan milli-ruhy medeni mirasyny öwrenmek, toplamak, olaryň gadymy nusgalaryny ýüze çykarmak, hasaba almak we geljekki nesillere ýetirmek babatynda möhüm wezipeler durmuşa geçirilýär. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň medeni-ruhy gymmatlyklary, milli mirasy hem-de taryhy ýadygärlikleri düýpli öwrenilýär we halk arasynda giňden wagyz edilýär. “Beýik ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Türkmenistanyň çägindäki taryhy medeni ýadygärliklerde 2018-2021-nji ýyllarda gazuw-agtaryş işlerini geçirmegiň we medeni mirasy ylmy esasda öwrenmegiň hem-de wagyz etmegiň döwlet maksatnamasy” tassyklanmagynyň hem muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Beýik ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýän ýadygärlikleriň biri hem Şährihaýbardyr. Şährihaýbar taryhy-arhelogik ýadygärligi Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň merkezinden 10 kilometr demirgazykda, Gökdepe daýhan birleşiginiň demirgazyk çetinde ýerleşýät. Geçmişe ser galsak bu ýadygärlik Beýik Ýüpek ýolunyň Nusaý-Ürgenç şahasynda ýerleşip, esasy söwda nokatlarynyň biri bolupdyr.