Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdep internetymyzyň işgärleri hemde okuwçylarynyň arasynda geçirlen wagyz nesihat ýynagy

Ahal welaýatynyňýaş olimpiýaçylary taýýarlaýan sport mekdep-internatynyň direktory ýygnagy açyp ýygnaga gatnaşýan myhmanlar bilen tanyşdyryp, hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz baky bitarap Türkmenistan döwletimiziň halkara abraýynyň barha artýandygyny, ýurdumyzda amala aşyrylýan ägirt uly işleriň diňe bir sebitde däl, eýsem dünýä jemgiýetçiligi tarapyndan ykrar edilýändigini şular ýaly il ýurt bähbitli döwlet maksatnamalaryň üstünlikli durmuşa amala aşyrylýan döwründe biziň her birimiziň diňe öz halal zähmetimiz, päk ahlaklylygymyz bilen, Milli Lidermiziň öňe sürýän sagdyn durmuş ýörelgelerine eýerip jogap bermekligimiziň galýandygyny uly buýsanç bilen belledi, şeýle-de mekdep okuwçylarymyzyň ylymly bilimli, giň dünýä garaýyşly bolup kemala gelmekleri üçin ägirt uly işleriň amala aşyrylýandygyny belledi.