«Halkyň Arkadagly zamanasy»

Döwletimizi ählitaraplaýyn ösdürmek boýunça görülýän çäreler, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň esasynda döredilen häzirkizaman kanunçylyk binýady, syýasy we makroykdysady durnuklylyk, amatly daşary-ykdysady ýagdaý, daşary yurt maýa goýumlarynyň gelmegini üpjün edýän netijeli maýa goýum syýasaty, tebigy baýlyklaryň netijeli peýdalanylmagy ýurdumyzyň depginli durmuş-ykdysady ösüşine ýardam etdi. Halkymyzyň saýlap alan Garaşsyz ösüş ýoly «Täze Galkynyş we beýik özgertmeler zamany» we «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwri» diýlip atlandyrylýan täze taryhy eýýamda mundan beýläk-de öňe gitmek üçin mäkäm binýady, esasy üpjün etdi.