Sanly ykdysadyýet

Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli syýasatynyň netijesinde sanly maglumat aragatnaşyk tehnologiýalarynyň peýdalanylmagyna esaslanýan ykdysady gatnaşyklaryň ulgamy ösdürilýär. Häzirki döwürde ykdysadyýet biliminde sanly ykdysadyýetiň anyk ugurlary boýunça hünärmenleri taýýarlamak, maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalary babatynda goşmaça bilimleri girizmek, bu ugurlarda özara tejribe alyşmak işlerine uly üns berilýär. Maglumat tehnologiýalaryndan doly baş çykarýan ýokary derejeli hünärmenleriň taýýarlanylmagy sanly ykdysadyýetiň wezipelerini giňden ornaşdyrmaga ýardam berer.