«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda welosiped sporty meşhurlyga eýe bolýär. Gözel paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesiniň binýadynda Welotrek binasynyň gurulmagy bilen, milli sport hereketiniň taryhynda täze sahypa açyldy. Çüňki şeýle görnüşdäki sport desgasy Türkmenistanda ilkinji gezek guruldy. Bu toplumyň gurluşygyna hiline diňe bir milli synag ýaryşyna gatnaşanlar däl, eýsem halkarar welosiped birleşmesiniň hünärmenleri hem ýokary baha berýärler.Bu ýerde döredilen şertler halkara ýaryşlaryny, şol sanda dünýä çempionatyny geçirmäge mümkinçilik berýär.