Ähli täzelikler

Ahal welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi boýunça 2021-nji ýylyň 02-nji fewralynda geçirilen okuw türgenleşik sapagy barada

Ahal welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirligi boýunça 2021-nji ýylyň 02-nji fewralynda geçirilen okuw türgenleşik sapagy barada

«Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

„Garaşsyzlygymyzyň ylham joşguny“

Çagalar baglarynda körpeje wäşiler

“Körpe wäşiler”

Gadymy Ahalyň täze keşbi

Häzirki döwürde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ynsanperwer başlangyçlary bilen Ahal welaýatynda ägirt uly maýa goýum taslamasy, ýagny welaýatyň täze dolandyryş merkeziniň gurluşygy amala aşyrylýar.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Gahryman Arkadagymyz bagtyýar halkymyzyň, şol sanda ýaş nesliň saglygyny goramagy ilkinji derejeli möhüm wezipe hökmünde üns merkezinde saklaýar.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Biz — watançy nesiller» ady bilen sportuň dürli görnüşleri boýunça ýaryş geçirildi.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Röwşen — Rahym» daýhan hojalygy tarapyndan döwrebap guşçulyk we ýyladyşhana toplumlarynyň işi ýokary talaplara laýyklykda ýola goýlupdyr.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ata Watanymyz ösüşiň täze belentliklerine tarap öňe barýar.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» mynasybetli welaýatymyzda geçirilýän dabaraly çäreler, duşuşyklar hem-de söhbetdeşlikler uly joşguna beslenýär.

Topragyň sürülişi we ekşden öň işläp bejerişi

Topragyň sürülişi we ekşden öň işläp bejerişi