Все новости

Gurluşyk pudagyň belent depgini

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan öňde goýlan strategik durmuş-ykdysady wezipeleri çözmek Türkmenistanyň gurluşyk, elektrik energetikasy, himiýa senagaty, gurluşyk önümçiligi we senagat ulgamynyň işiniň möhüm ugrudyr.

Ahal welaýatynyň Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň howlusy

Ahal welaýatynyň Oba hojalyk önümçilik birleşiginiň howlusy

“Parahatçylyk, dost-doganlyk gatnaşyklary türkmen halkynyň döwletlilik ýörelgesidir”

“Parahatçylyk, dost-doganlyk gatnaşyklary türkmen halkynyň döwletlilik ýörelgesidir”

Hoşallyk maslahaty

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň her bir güni Gahryman arkadagymyzyň saýasynda ösüşlere özgertmelere şanly senelere beslenýär.

Baýraklar dabaraly gowşuryldy

2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 07-ne Änew şäherindäki Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Gulbaba adyndaky Çagalar baýrag

Arkadagymyzyň sowgatlary gowşuryldy

Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň 4-nji dekabrynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň barşynda “Agzybirlik tilsimaty” kärhanasy tarapyndan 1-nji synp okuwçylary üçin öndürilen täze kompýuterler

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ösdürilip ýetişdirilýän pomidor hasyly

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň M.Sopyýew adyndaky paýdarlar jemgyýetiniň ýyladyşhanasynda ösdürilip ýetişdirilýän pomidor hasyly

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ösdürilip ýetişdirilýän limon hasyly

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň M.Sopyýew adyndaky paýdarlar jemgyýetiniň ýyladyşhanasynda ösdürilip ýetişdirilýän limon hasyly