Culture and Education

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

"Turkmenistan - Homeland of Peace and Trust"

"Inspiration of Our Independence"

Маленькие юмористы в детских садах

«Маленькие юмористы»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

Hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda ata Watanymyz ösüşiň täze belentliklerine tarap öňe barýar.

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» mynasybetli welaýatymyzda geçirilýän dabaraly çäreler, duşuşyklar hem-de söhbetdeşlikler uly joşguna beslenýär.

“Parahatçylyk, dost-doganlyk gatnaşyklary türkmen halkynyň döwletlilik ýörelgesidir”

“Parahatçylyk, dost-doganlyk gatnaşyklary türkmen halkynyň döwletlilik ýörelgesidir”

Hoşallyk maslahaty

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň her bir güni Gahryman arkadagymyzyň saýasynda ösüşlere özgertmelere şanly senelere beslenýär.

Baýraklar dabaraly gowşuryldy

2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 07-ne Änew şäherindäki Medeniýet öýünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň Gulbaba adyndaky Çagalar baýrag

Arkadagymyzyň sowgatlary gowşuryldy

Hormatly Prezidentimiz şu ýylyň 4-nji dekabrynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň barşynda “Agzybirlik tilsimaty” kärhanasy tarapyndan 1-nji synp okuwçylary üçin öndürilen täze kompýuterler