«Halkyň Arkadagly zamanasy»

Berkarar döwletimiziň Täze eýýamynyň galkynyşy döwründe “Halkyň Arkadagly Zamanasy” ýylynda Türkmenistanda oba hojalygyny ösdürmek boýunça toplumlaýyn çäre amala aşyrylýar.Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň ak pata bermeginde welaýatlaryň babadaýhanlary galla oragyna işjeň girişdiler. Tejen etabynyň Täze oba medeniýet öýünde hem galla oragynyň başlanmagy mynasybetli dabara geçirildi. Dabarada ak sakal ýaşulylar, ak saçly eneler babadaýhanlar hojalyk ekinlerinde bol hasyl almak üçin ähli şertleri döredip berýän Hormatly Prezidentimize berk jan saglyk-il ýurt bähbitli ähli adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işlerinde mundan beýläkde üstünlikler arzuw etdiler.